دسته‌بندی: تشک فنری نفیس

تشک فنری نفیس
تشک فنری نفیس که با نام نیلوفر در بازار عرضه می شوند از دسته تشک هایی با سازهای فنری متصل هستند که محدود قیمتی اقتصادی دارند

تشک نیلوفر نفیس
تشک فنری نفیس

تشک نفیس نیلوفر C

تشک نفیس نیلوفر C تشک نیلوفر C از دسته تشک های فنری (نیلوفر) شرکت تشک نفیس است. این تشک ها از یک سازه فنری به