عاملین فروش رویا

عاملین فروش تشک رویا، مراکز عرضه تشک در سراسر ایران هستند. تشک رویا بیش از 70 عامل فروش دارد که اطلاعات بخشی از آنها در لیست عاملین فروش رویا ذیل آمده است.

سیستم توزیع تشک رویا به دو روش است. یکی از طریق فروشگاه‌های زنجیره ای و دیگری عاملین فروش. قیمت مصرف کننده در همه یکسان است تنها هزینه حمل به مقاصد خارج از تهران اضافه می شود.

آدرس URL