تشک خوشخوابفروش ویژه تشک خوشخواب

تشک خوشخواب | کودک و نوجوان

مدلسایزقیمتقیمت ویژهاسکلتارتفاعضمانت
طبی فنری نوجوان80×1801.400.000تماس بگیریدفنری (متصل)2550 ماه
کامفورت نوجوان80×180800.000تماس بگیریدفنری (متصل)192 سال
کامفورت کودک70×130500.000تماس بگیریدفنری (متصل)192 سال

تشک خوشخواب | یک نفره | 90*200

مدلسایزقیمتقیمت ویژهاسکلتارتفاعضمانت
ام بی ام90×2007.000.000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)3299 ماه
سوپر استار90×2003.400.000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)3088 ماه
های کلاس مموری90×2003.600.000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)2888 ماه
سوپر کلاس سافت90×2002.500.000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)255 سال
سوپر کلاس هارد90×2002.500.000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)255 سال
طبی پاکتی90×2001.900.000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)205 سال
فرست کلاس90×2002.500.000تماس بگیریدفنری (متصل)2750 ماه
کلاسیک90×2001.500.000تماس بگیریدفنری (متصل)2424 ماه
آناهیتا90×2001.600.000تماس بگیریدفنری (متصل)2450 ماه
طبی فنری90×2001.700.000تماس بگیریدفنری (متصل)2450 ماه
باراباس90×2001.100.000تماس بگیریدفنری (متصل)244 سال
کامفورت90×200950.000تماس بگیریدفنری (متصل)202 سال
آلینا طبی90×2002.800.000تماس بگیریداسفنجی213 سال

تشک خوشخواب | یک نفره | 100*200

مدلسایزقیمتقیمت ویژهاسکلتارتفاعضمانت
ام بی ام100×2007.800.000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)3299 ماه
سوپر استار100×2003.800.000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)3088 ماه
های کلاس مموری100×2004.000.000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)2888 ماه
سوپر کلاس سافت100×2002.800.000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)255 سال
سوپر کلاس هارد100×2002.800.000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)255 سال
طبی پاکتی100×2002.100.000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)205 سال
فرست کلاس100×2002.800.000تماس بگیریدفنری (متصل)2750 ماه
کلاسیک100×2001.700.000تماس بگیریدفنری (متصل)2424 ماه
آناهیتا100×2001.800.000تماس بگیریدفنری (متصل)2450 ماه
طبی فنری100×2001.900.000تماس بگیریدفنری (متصل)2450 ماه
باراباس100×2001.200.000تماس بگیریدفنری (متصل)244 سال
کامفورت100×2001.100.000تماس بگیریدفنری (متصل)202 سال
آلینا طبی100×2003.100.000تماس بگیریداسفنجی213 سال

تشک خوشخواب | یک ونیم نفره | 120*200

مدلسایزقیمتقیمت ویژهاسکلتارتفاعضمانت
ام بی ام120×2009.300.000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)3299 ماه
سوپر استار120×2004.500.000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)3088 ماه
های کلاس مموری120×2004.800.000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)2888 ماه
سوپر کلاس سافت120×2003.300.000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)255 سال
سوپر کلاس هارد120×2003.300.000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)255 سال
طبی پاکتی120×2002.500.000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)205 سال
فرست کلاس120×2003.300.000تماس بگیریدفنری (متصل)2750 ماه
کلاسیک120×2002.000.000تماس بگیریدفنری (متصل)2424 ماه
آناهیتا120×2002.100.000تماس بگیریدفنری (متصل)2450 ماه
طبی فنری120×2002.250.000تماس بگیریدفنری (متصل)2450 ماه
باراباس120×2001.500.000تماس بگیریدفنری (متصل)244 سال
کامفورت120×2001.300.000تماس بگیریدفنری (متصل)202 سال
آلینا طبی120×2003.700.000تماس بگیریداسفنجی213 سال

تشک خوشخواب | دو نفره | 140*200

مدلسایزقیمتقیمت ویژهاسکلتارتفاعضمانت
ام بی ام140×20010.900.000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)3299 ماه
سوپر استار140×2005.300.000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)3088 ماه
های کلاس مموری140×2005.600.000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)2888 ماه
سوپر کلاس سافت140×2003.900.000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)255 سال
سوپر کلاس هارد140×2003.900.000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)255 سال
طبی پاکتی140×2002.950.000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)205 سال
فرست کلاس140×2003.900.000تماس بگیریدفنری (متصل)2750 ماه
کلاسیک140×2002.300.000تماس بگیریدفنری (متصل)2424 ماه
آناهیتا140×2002.500.000تماس بگیریدفنری (متصل)2450 ماه
طبی فنری140×2002.650.000تماس بگیریدفنری (متصل)2450 ماه
باراباس140×2001.700.000تماس بگیریدفنری (متصل)244 سال
کامفورت140×2001.500.000تماس بگیریدفنری (متصل)202 سال
آلینا طبی140×2004.400.000تماس بگیریداسفنجی213 سال

تشک خوشخواب | دو نفره کویین | 160*200

مدلسایزقیمتقیمت ویژهاسکلتارتفاعضمانت
ام بی ام160×20012.000.000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)3299 ماه
سوپر استار160×2006.000.000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)3088 ماه
های کلاس مموری160×2006.500.000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)2888 ماه
سوپر کلاس سافت160×2004.400.000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)255 سال
سوپر کلاس هارد160×2004.400.000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)255 سال
طبی پاکتی160×2003.400.000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)205 سال
فرست کلاس160×2004.400.000تماس بگیریدفنری (متصل)2750 ماه
کلاسیک160×2002.650.000تماس بگیریدفنری (متصل)2424 ماه
آناهیتا160×2002.800.000تماس بگیریدفنری (متصل)2450 ماه
طبی فنری160×2003.000.000تماس بگیریدفنری (متصل)2450 ماه
باراباس160×2001.900.000تماس بگیریدفنری (متصل)244 سال
کامفورت160×2001.700.000تماس بگیریدفنری (متصل)202 سال
آلینا طبی160×2005.000.000تماس بگیریداسفنجی213 سال

تشک خوشخواب | دو نفره کینگ | 180*200

مدلسایزقیمتقیمت ویژهاسکلتارتفاعضمانت
ام بی ام180×20014.000.000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)3299 ماه
سوپر استار180×2006.800.000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)3088 ماه
های کلاس مموری180×2007.200.000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)2888 ماه
سوپر کلاس سافت180×2005.000.000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)255 سال
سوپر کلاس هارد180×2005.000.000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)255 سال
طبی پاکتی180×2003.800.000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)205 سال
فرست کلاس180×2005.000.000تماس بگیریدفنری (متصل)2750 ماه
کلاسیک180×2003.000.000تماس بگیریدفنری (متصل)2424 ماه
آناهیتا180×2003.200.000تماس بگیریدفنری (متصل)2450 ماه
طبی فنری180×2003.400.000تماس بگیریدفنری (متصل)2450 ماه
باراباس180×2002.200.000تماس بگیریدفنری (متصل)244 سال
کامفورت180×2001.900.000تماس بگیریدفنری (متصل)202 سال
آلینا طبی180×2005.600.000تماس بگیریداسفنجی213 سال

تشک خوشخواب | دو نفره | 200*200

مدلسایزقیمتقیمت ویژهاسکلتارتفاعضمانت
ام بی ام200×20015.500.000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)3299 ماه
سوپر استار200×2007.550.000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)3088 ماه
های کلاس مموری200×2008.000.000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)2888 ماه
سوپر کلاس سافت200×2005.550.000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)255 سال
سوپر کلاس هارد200×2005.550.000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)255 سال
طبی پاکتی200×2004.200.000تماس بگیریدفنر منفصل (پاکتی)205 سال
فرست کلاس200×2005.550.000تماس بگیریدفنری (متصل)2750 ماه
کلاسیک200×2003.300.000تماس بگیریدفنری (متصل)2424 ماه
آناهیتا200×2003.500.000تماس بگیریدفنری (متصل)2450 ماه
طبی فنری200×2003.800.000تماس بگیریدفنری (متصل)2450 ماه
باراباس200×2002.400.000تماس بگیریدفنری (متصل)244 سال
کامفورت200×2002.100.000تماس بگیریدفنری (متصل)202 سال
آلینا طبی200×2006.200.000تماس بگیریداسفنجی213 سال

تشک خوشخواب | تخت باکس

محصولسایزقیمتقیمت ویژهمشخصاتارتفاعضمانت
باکس فلزی خوشخواب90×2001.400.000تماس بگیریدپارچه سفید ژاکارد | پایه فلزی | اسکلت فلزی30ندارد
باکس فلزی خوشخواب100×2001.500.000تماس بگیریدپارچه سفید ژاکارد | پایه فلزی | اسکلت فلزی30ندارد
باکس فلزی خوشخواب120×2001.800.000تماس بگیریدپارچه سفید ژاکارد | پایه فلزی | اسکلت فلزی30ندارد
باکس فلزی خوشخواب140×2002.100.000تماس بگیریدپارچه سفید ژاکارد | پایه فلزی | اسکلت فلزی30ندارد
باکس فلزی خوشخواب160×2002.500.000تماس بگیریدپارچه سفید ژاکارد | پایه فلزی | اسکلت فلزی30ندارد
باکس فلزی خوشخواب180×2002.800.000تماس بگیریدپارچه سفید ژاکارد | پایه فلزی | اسکلت فلزی30ندارد

محصولسایزقیمتقیمت ویژهمشخصاتارتفاعضمانت
باکس چوبی خوشخواب90×2001.100.000تماس بگیریدپارچه سفید ژاکارد | پایه فلزی | اسکلت چوب روس30ندارد
باکس چوبی خوشخواب100×2001.200.000تماس بگیریدپارچه سفید ژاکارد | پایه فلزی | اسکلت چوب روس30ندارد
باکس چوبی خوشخواب120×2001.500.000تماس بگیریدپارچه سفید ژاکارد | پایه فلزی | اسکلت چوب روس30ندارد
باکس چوبی خوشخواب140×2001.700.000تماس بگیریدپارچه سفید ژاکارد | پایه فلزی | اسکلت چوب روس30ندارد
باکس چوبی خوشخواب160×2001.900.000تماس بگیریدپارچه سفید ژاکارد | پایه فلزی | اسکلت چوب روس30ندارد
باکس چوبی خوشخواب180×2002.200.000تماس بگیریدپارچه سفید ژاکارد | پایه فلزی | اسکلت چوب روس30ندارد
باکس چوبی خوشخوابگرد قطر 2103.600.000تماس بگیریدپارچه سفید ژاکارد | پایه فلزی | اسکلت چوب روس30ندارد

محصولسایزقیمتقیمت ویژهمشخصاتارتفاعضمانت
باکس چوبی خوشخواب90×200900.000تماس بگیریدپارچه سفید ژاکارد | پایه فلزی | اسکلت چوبی30ندارد
باکس چوبی خوشخواب100×2001.000.000تماس بگیریدپارچه سفید ژاکارد | پایه فلزی | اسکلت چوبی30ندارد
باکس چوبی خوشخواب120×2001.200.000تماس بگیریدپارچه سفید ژاکارد | پایه فلزی | اسکلت چوبی30ندارد
باکس چوبی خوشخواب140×2001.400.000تماس بگیریدپارچه سفید ژاکارد | پایه فلزی | اسکلت چوبی30ندارد
باکس چوبی خوشخواب160×2001.600.000تماس بگیریدپارچه سفید ژاکارد | پایه فلزی | اسکلت چوبی30ندارد
باکس چوبی خوشخواب180×2001.800.000تماس بگیریدپارچه سفید ژاکارد | پایه فلزی | اسکلت چوبی30ندارد

تشک خوشخواب | محافظ تشک

محصولسایزقیمتمشخصات
محافظ تشک خوشخواب80×180195,000پارچه گردباف - ضد آب - تور دوزی
محافظ تشک خوشخواب90×200195,000پارچه گردباف - ضد آب - تور دوزی
محافظ تشک خوشخواب100×200220,000پارچه گردباف - ضد آب - تور دوزی
محافظ تشک خوشخواب120×200250,000پارچه گردباف - ضد آب - تور دوزی
محافظ تشک خوشخواب140×200300,000پارچه گردباف - ضد آب - تور دوزی
محافظ تشک خوشخواب160×200350,000پارچه گردباف - ضد آب - تور دوزی
محافظ تشک خوشخواب180×200400,000پارچه گردباف - ضد آب - تور دوزی
محافظ تشک خوشخواب200×200450,000پارچه گردباف - ضد آب - تور دوزی

معرفی

تشک خوشخواب اولین تولیدکننده رسمی تشک های تخت در ایران است. هنوز مردم تشک های تخت را با نام خوشخواب می شناسند و همچنان یکی از شاخص ترین تولید کنندگان تشک در ایران است.

خوشخواب دارای گواهینامه های:

 •  استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران
 • ISO9001:2015
 •  استاندارد بین المللی اروپا CE
 •  UKAS از انگلستان

برای تولید با کیفیت محصولات در سطح ایران و خاورمیانه است.

معرفی محصولات خوشخواب:

خوشخواب علاوه بر تشک محصولاتی نظیر:

 • محافظ تشک خوشخواب
 • تخت باکس (چوبی و فلزی)
 • بالش
 • تشک مهمان
 • و بسیاری اقلام دیگر همچون ست لحاف تولید می‌کند.

معرفی مدل های تشک خوشخواب:

خوشخواب در حال حاضر 12 مدل تشک به بازار عرضه میکند که در 3 دسته کلی قرار می گیرند:

 1. تشک های فنری
 2. تشک های فنر منفصل (پاکت اسپرینگ)
 3. تشک های اسفنجی (طبی یا بدون فنر)

تشک های فنری خوشخواب

تشک های فنری به دسته ای از تشک ها گفته می شود که اسکلت آنها از نوع فنر های بافته شده بهم است. یعنی همان تشک های فنری که میشناختیم.

مسئله اصلی تشک های فنری این بود که ممکن بود گود شوند، به صدا بیافتند و همینطور انتقال لرزش در سطح تشک به عنوان مثال در تشک های دونفره

هنگام نشست و برخاست از روی تشک نفر کناری کاملا متوجه می شد یا هنگام غلتیدن!

اسکلت تشک فنری متصل فریم فنری

مدل های تشک های فنری تشک خوشخواب:

 1. فرست کلاس
 2. طبی فنری
 3. آناهیتا
 4. کلاسیک
 5. تشک باراباس
 6. تشک کامفورت

تشک های فنر منفصل خوشخواب

تشک های فنر منفصل Pocket spring برای رفع مسائل تشک های فنری طراحی شد و نسل بعدی تشک های فنری ایجاد شد.

به دلیل تراکم بالای فنرها، قرار گرفتن هر فنر در یک پاکت، عدام اتصال فنرها دیگر صدای آنها شنیده نمیشد. عمر تشک ها افزایش پیدا کرد،

خبری از گود رفتگی مثل قدیم نبود و مهمتر از همه در تشک های دو نفره نشستن و برخاستن و غلیتدن نفر کناری بسیار کمتر حس می‌شد.

به همین دلیل امروز تشک های فنر منفصل به خصوص برای تشک های دونفره از گزینه های اصلی انتخاب هستند.

تشک فنر منفصل فنر پاکتی اسکلت تشک

مدل های تشک های فنر منفصل:

 1. ام بی ام (میکرو بایوریتمیک مموری)
 2. های کلاس مموری
 3. سوپراستار
 4. سوپر کلاس
 5. طبی فنری

تشک های اسفنجی خوشخواب

تشک های اسفنجی یا طبی به تشک هایی گفته میشود که اسکلت آنها از اسفنج است. یعنی تشک بدون فنر!

تشک طبی نسبت به تشک های فنری درجه سفتی بیشتری دارند و برای کسانیکه دارای دیسک کمر هستند یا سن بالایی دارند

و همینطور کسانیکه به جای خواب سفت علاقه یا عادت دارند مناسب است.

تشک رویا مدیکال

تشک طبی اسفنجی

مدل های تشک طبی

 1. آلینا طبی

13 comments

 • Hossein

  2018/01/09 at 23:47

  ممنون از سایت خوبتون، قیمت ها الان تغییر کرده؟

  Reply

 • حسین

  2018/07/13 at 21:24

  سلام لطفا قیمت را بنویسید تا تصمیم بگیریم

  Reply

  • administrator

   2018/12/05 at 11:36

   قیمت های ویژه براساس موجودی انبار و قیمت های خرید و هزینه های مربوط تعیین می شود. در تلاشیم بتوانیم قیمت ها را در اسرع وقت اعلام نماییم. از نقطه در نظر شما در طراحی بعدی استفاده خواهیم کرد.

   Reply

 • بهار

  2019/02/01 at 00:43

  چرا قیمت ندارین؟

  Reply

 • Pingback: مراکز فروش تشک خوشخواب - حراج تشک

 • قاسم

  2019/08/16 at 23:25

  سلام. علیرغم تلاش هاتون و با عذرخواهی میخواستم بگم:
  1- قیمت ها درج نشده که یک فروشگاه اینترنتی باید قیمت های لحظه ای رو ارائه بده. سر شما که از دیجیکالا شلوغ تر نیست که قیمت لحظه ای 500 هزار جنس رو توی سایتش میزاره.
  2- سایتتون نماد الکترونیکی اعتماد نداره.
  3- سایتتون امن نیست. (https نداره)
  4- آدرس و تلفن ثابت ندارید.
  و کلی ایرادات دیگه.
  متاسفانه احتمالا کلاهبردارید.

  Reply

  • administrator

   2019/08/17 at 15:08

   سلام جناب علیزاده عزیز
   از حسن توجه شما سپاسگزاریم
   متاسفانه ما فروشگاه اینترنتی نیستیم بلکه فروشنده اینترنتی هستیم، پس امکان گرفتن نماد الکترونیکی نداریم (چون ما فروش و پرداخت از طریق سایت انجام نمیدیم) ولی قیمت ها به روز هستن
   شما اگه به مرورگرتون دقت کنین متوجه https هم میشین
   تلفن ثابت رو شما در بالای صفحه می تونین ببینین
   ما چون فروشگاه نداریم آدرس رو ثبت نکردیم چون فقط از طریق اینترنت فروش رو انجام میدیم
   پرداخت هم شما بعد از تحویل انجام میدین لزومی به نگرانی نیست. تا موقعی که تحویل نگرفتین لازم به پرداخت وجهی نیست.
   خوشحال میشیم هر ایرادی که هست به ما بگین تا تلاش کنیم اونها رو برطرف کنیم

   Reply

 • Pingback: چطور کالای خواب مناسب بخرم؟ - حراج تشک

 • Pingback: خواب مناسب چقدر در پیشگری از کمردرد موثر است؟ - حراج تشک

 • Pingback: محافظ تشک خوشخواب - حراج تشک

 • Pingback: همه چیز درباره وب سایت حراج تشک - نیوزجار

 • ناشناس

  2020/06/30 at 06:02

  خسته نباشید مرسی به خاطر این مطلب زیبا

  Reply

 • ست اداری

  2020/10/08 at 16:00

  خسته نباشید مرسی به خاطر این وبسایت کاربردی

  Reply

نظر دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

درباره ما

ما یک گروه تامین کننده و فروش  تشک و کالای خواب در کشور عزیزمان ایران هستیم. می خواهیم محصولات با کیفیت بالا را به بهترین قیمت به شما عرضه کنیم، کاری که سالهاست برای آن تلاش می‌کنیم. همچنین یک سرویس خوب شامل تحویل به موقع و سریع و خدمات پس از فروش را وظیفه خود می‌دانیم.

راه های ارتباطی

انبار: تهران – یافت آباد
تلفن : 5343-972-0912
تلفن : 28423448-021