خانه / فروش ویژه تشک رویا

فروش ویژه تشک رویا

yoshak_roya_20120318_1169939046-300x276 فروش ویژه تشک رویا


برای ثبت سفارش در صفحه ثبت سفارش ، محصولات مورد نظر خود را وارد نمایید تا همکاران فروش با شما تماس بگیرند.

ارسال رایگان | تحویل درب منزل | پرداخت در محل

 

 تشک نوجوان رویا

ابعاد 180*80 سانتیمتر

مدل نوع سازه ضمانت ارتفاع قیمت مصرف کننده قیمت ویژه
تشک نوجوان اولترا 4 فنر منفصل (پاکتی) 6 سال 25 395,000 355,000
تشک نوجوان بونل 2 فنری (متصل) 5 سال 22 285,000 265,000

******************************************************************************************

تشک یک نفره عرض 90

مدل نوع سازه ابعاد ضمانت ارتفاع قیمت مصرف کننده

قیمت ویژه

تشک رویا اولترا 1 فنر منفصل (پاکتی) 90*200 8 سال 34 845,000 725,000
تشک رویا اولترا 2 فنر منفصل (پاکتی) 90*200 8 سال 32 750,000 645,000
تشک رویا اولترا 3 فنر منفصل (پاکتی) 90*200 7 سال 30 525,000 455,000
تشک رویا اولترا 4 فنر منفصل (پاکتی) 90*200 6 سال 25 495,000 430,000
تشک رویا بونل 1 فنری (متصل) 90*200 6 سال 24 445,000 395,000
تشک رویا بونل 2 فنری (متصل) 90*200 5 سال 22 360,000 325,000
تشک رویا بونل 3 فنری (متصل) 90*200 5 سال 24 315,000 290,000
تشک رویا بونل 4 فنری (متصل) 90*200 4 سال 22 290,000 265,000
تشک رویا بونل 5 فنری (متصل) 90*200 3 سال 18 245,000 225,000
تشک رویا مدیکال 1 طبی (اسفنجی) 90*200 5 سال 22 740,000 640,000
تشک رویا مدیکال 2 طبی (اسفنجی) 90*200 5 سال 21 475,000 425,000
تشک رویا مدیکال 3 طبی (اسفنجی) 90*200 5 سال 23 435,000 395,000
تشک رویا مدیکال 4 طبی (اسفنجی) 90*200 1 سال 23 290,000 270,000

******************************************************************************************

تشک یک نفره عرض 100

مدل نوع سازه ابعاد ضمانت ارتفاع CM قیمت مصرف کننده

قیمت ویژه

تشک رویا اولترا 1 فنر منفصل (پاکتی) 100*200 8 سال 34 940,000 805,000
تشک رویا اولترا 2 فنر منفصل (پاکتی) 100*200 8 سال 32 830,000 715,000
تشک رویا اولترا 3 فنر منفصل (پاکتی) 100*200 7 سال 30 580,000 495,000
تشک رویا اولترا 4 فنر منفصل (پاکتی) 100*200 6 سال 25 550,000 475,000
تشک رویا بونل 1 فنری (متصل) 100*200 6 سال 24 495,000 430,000
تشک رویا بونل 2 فنری (متصل) 100*200 5 سال 22 395,000 365,000
تشک رویا بونل 3 فنری (متصل) 100*200 5 سال 24 350,000 320,000
تشک رویا بونل 4 فنری (متصل) 100*200 4 سال 22 315,000 290,000
تشک رویا بونل 5 فنری (متصل) 100*200 3 سال 18 270,000 250,000
تشک رویا مدیکال 1 طبی (اسفنجی) 100*200 5 سال 22 815,000 695,000
تشک رویا مدیکال 2 طبی (اسفنجی) 100*200 5 سال 21 530,000 455,000
تشک رویا مدیکال 3 طبی (اسفنجی) 100*200 5 سال 23 485,000 415,000
تشک رویا مدیکال 4 طبی (اسفنجی) 100*200 1 سال 23 320,000 295,000

******************************************************************************************

 

تشک یک و نیم نفره عرض 120

مدل نوع سازه ابعاد ضمانت ارتفاع قیمت مصرف کننده

قیمت ویژه

تشک رویا اولترا 1 فنر منفصل (پاکتی) 120*200 8 سال 34 1,125,000 965,000
تشک رویا اولترا 2 فنر منفصل (پاکتی) 120*200 8 سال 32 995,000 855,000
تشک رویا اولترا 3 فنر منفصل (پاکتی) 120*200 7 سال 30 695,000 595,000
تشک رویا اولترا 4 فنر منفصل (پاکتی) 120*200 6 سال 25 660,000 565,000
تشک رویا بونل 1 فنری (متصل) 120*200 6 سال 24 595,000 515,000
تشک رویا بونل 2 فنری (متصل) 120*200 5 سال 22 475,000 415,000
تشک رویا بونل 3 فنری (متصل) 120*200 5 سال 24 420,000 375,000
تشک رویا بونل 4 فنری (متصل) 120*200 4 سال 22 380,000 345,000
تشک رویا بونل 5 فنری (متصل) 120*200 3 سال 18 325,000 300,000
تشک رویا مدیکال 1 طبی (اسفنجی) 120*200 5 سال 22 985,000 845,000
تشک رویا مدیکال 2 طبی (اسفنجی) 120*200 5 سال 21 635,000 555,000
تشک رویا مدیکال 3 طبی (اسفنجی) 120*200 5 سال 23 580,000 495,000
تشک رویا مدیکال 4 طبی (اسفنجی) 120*200 1 سال 23 385,000 350,000

******************************************************************************************

 

تشک دو نفره عرض 140

مدل نوع سازه ابعاد ضمانت ارتفاع قیمت مصرف کننده

قیمت ویژه

تشک رویا اولترا 1 فنر منفصل (پاکتی) 140*200 8 سال 34 1,315,000 1,125,000
تشک رویا اولترا 2 فنر منفصل (پاکتی) 140*200 8 سال 32 11,600,000 995,000
تشک رویا اولترا 3 فنر منفصل (پاکتی) 140*200 7 سال 30 810,000 695,000
تشک رویا اولترا 4 فنر منفصل (پاکتی) 140*200 6 سال 25 770,000 665,000
تشک رویا بونل 1 فنری (متصل) 140*200 6 سال 24 695,000 595,000
تشک رویا بونل 2 فنری (متصل) 140*200 5 سال 22 555,000 485,000
تشک رویا بونل 3 فنری (متصل) 140*200 5 سال 24 490,000 435,000
تشک رویا بونل 4 فنری (متصل) 140*200 4 سال 22 445,000 385,000
تشک رویا بونل 5 فنری (متصل) 140*200 3 سال 18 375,000 325,000
تشک رویا مدیکال 1 طبی (اسفنجی) 140*200 5 سال 22 1,145,000 985,000
تشک رویا مدیکال 2 طبی (اسفنجی) 140*200 5 سال 21 740,000 635,000
تشک رویا مدیکال 3 طبی (اسفنجی) 140*200 5 سال 23 675,000 585,000
تشک رویا مدیکال 4 طبی (اسفنجی) 140*200 1 سال 23 450,000 395,000

******************************************************************************************

 

تشک دو نفره عرض 160

مدل نوع سازه ابعاد ضمانت ارتفاع قیمت مصرف کننده

قیمت ویژه

تشک رویا اولترا 1 فنر منفصل (پاکتی) 160*200 8 سال 34 1,500,000 1,285,000
تشک رویا اولترا 2 فنر منفصل (پاکتی) 160*200 8 سال 32 1,325,000 1,135,000
تشک رویا اولترا 3 فنر منفصل (پاکتی) 160*200 7 سال 30 935,000 805,000
تشک رویا اولترا 4 فنر منفصل (پاکتی) 160*200 6 سال 25 880,000 755,000
تشک رویا بونل 1 فنری (متصل) 160*200 6 سال 24 795,000 685,000
تشک رویا بونل 2 فنری (متصل) 160*200 5 سال 22 645,000 555,000
تشک رویا بونل 3 فنری (متصل) 160*200 5 سال 24 560,000 485,000
تشک رویا بونل 4 فنری (متصل) 160*200 4 سال 22 510,000 445,000
تشک رویا بونل 5 فنری (متصل) 160*200 3 سال 18 430,000 385,000
تشک رویا مدیکال 1 طبی (اسفنجی) 160*200 5 سال 22 1,315,000 1,125,000
تشک رویا مدیکال 2 طبی (اسفنجی) 160*200 5 سال 21 845,000 725,000
تشک رویا مدیکال 3 طبی (اسفنجی) 160*200 5 سال 23 775,000 675,000
تشک رویا مدیکال 4 طبی (اسفنجی) 160*200 1 سال 23 515,000 455,000

******************************************************************************************

 

تشک دو نفره عرض 180

مدل نوع سازه ابعاد ضمانت ارتفاع قیمت مصرف کننده قیمت ویژه
تشک رویا اولترا 1 فنر منفصل (پاکتی) 180*200 8 سال 34 1,685,000 1,435,000
تشک رویا اولترا 2 فنر منفصل (پاکتی) 180*200 8 سال 32 1,495,000 1,285,000
تشک رویا اولترا 3 فنر منفصل (پاکتی) 180*200 7 سال 30 1,045,000 895,000
تشک رویا اولترا 4 فنر منفصل (پاکتی) 180*200 6 سال 25 990,000 855,000
تشک رویا بونل 1 فنری (متصل) 180*200 6 سال 24 895,000 775,000
تشک رویا بونل 2 فنری (متصل) 180*200 5 سال 22 715,000 615,000
تشک رویا بونل 3 فنری (متصل) 180*200 5 سال 24 630,000 545,000
تشک رویا بونل 4 فنری (متصل) 180*200 4 سال 22 570,000 495,000
تشک رویا بونل 5 فنری (متصل) 180*200 3 سال 18 485,000 425,000
تشک رویا مدیکال 1 طبی (اسفنجی) 180*200 5 سال 22 1,480,000 1,265,000
تشک رویا مدیکال 2 طبی (اسفنجی) 180*200 5 سال 21 950,000 815,000
تشک رویا مدیکال 3 طبی (اسفنجی) 180*200 5 سال 23 870,000 755,000
تشک رویا مدیکال 4 طبی (اسفنجی) 180*200 1 سال 23 575,000 495,000

******************************************************************************************

 

تشک دو نفره عرض 200

مدل نوع سازه ابعاد ضمانت ارتفاع قیمت مصرف کننده

قیمت ویژه

تشک رویا اولترا 1 فنر منفصل (پاکتی) 200*200 8 سال 34 1,875,000 1,595,000
تشک رویا اولترا 2 فنر منفصل (پاکتی) 200*200 8 سال 32 1,660,000 1,425,000
تشک رویا اولترا 3 فنر منفصل (پاکتی) 200*200 7 سال 30 1,160,000 995,000
تشک رویا اولترا 4 فنر منفصل (پاکتی) 200*200 6 سال 25 1,100,000 945,000
تشک رویا بونل 1 فنری (متصل) 200*200 6 سال 24 995,000 855,000
تشک رویا بونل 2 فنری (متصل) 200*200 5 سال 22 795,000 685,000
تشک رویا بونل 3 فنری (متصل) 200*200 5 سال 24 695,000 595,000
تشک رویا بونل 4 فنری (متصل) 200*200 4 سال 22 635,000 545,000
تشک رویا بونل 5 فنری (متصل) 200*200 3 سال 18 540,000 465,000
تشک رویا مدیکال 1 طبی (اسفنجی) 200*200 5 سال 22 1,625,000 1,385,000
تشک رویا مدیکال 2 طبی (اسفنجی) 200*200 5 سال 21 1,055,000 895,000
تشک رویا مدیکال 3 طبی (اسفنجی) 200*200 5 سال 23 965,000 825,000
تشک رویا مدیکال 4 طبی (اسفنجی) 200*200 1 سال 23 640,000 555,000

*قیمت ها به تومان می باشد.

 

محصول مشخصات قیمت تومان
تشک مهمان رویا یک نفره 190*85 و ارتفاع 5 سانتیمتر 95,000
بالش سوپر رویا 1800 گرم با الیاف میکروفایبر 50,000
بالش رویا 1 1400 گرم با الیاف میکروفایبر 35،000
بالش رویا 2 900 گرم با الیاف بال فایبر 28,000
محافظ تشک ضد آب کودک 70*135 20,000
محافظ تشک ضد آب نوجوان 80*180 30,000
محافظ تشک ضد آب یک نفره 90*200 40,000
محافظ تشک ضد آب یک نفره 100*200 42,000
محافظ تشک ضد آب یک نفره 120*200 52,000
محافظ تشک ضد آب دو نفره 140*200 60,000
محافظ تشک ضد آب دو نفره 160*200 70,000
محافظ تشک ضد آب دو نفره 180*200 80,000
محافظ تشک ضد آب دو نفره 200*200 90,000